Тази конференция е част от научните събития на „Дни на науката“ на ТУ-София
This conference is part of the scientific events of the “Days of Science” at TU-Sofia

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

МЕЖДУНАРОДНА МЛАДЕЖКА КОНФЕРЕНЦИЯ С УЧАСТИЕ НА УТВЪРДЕНИ УЧЕНИ “ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА И КОНКУРЕНТЕН БИЗНЕС”

EТИЧНИ НОРМИ ПРИ ПУБЛИКУВАНЕ НА
ДОКЛАДИ В СБОРНИКА С НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА
МЕЖДУНАРОДНА МЛАДЕЖКА КОНФЕРЕНЦИЯ С УЧАСТИЕ НА УТВЪРДЕНИ УЧЕНИ “ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА И КОНКУРЕНТЕН БИЗНЕС”

Етичните норми за публикуване на доклади в Сборника с научни трудове на Международна младежка конференция с участие на утвърдени учени – “Инженерна инфраструктура и
конкурентен бизнес” (ММКУУУ “ИИКБ”) трябва задължително да се спазват от авторите, рецензентите и членовете на Международния научен комитет.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АВТОРИТЕ

Изисквания при публикуване

Авторите на доклади, съдържащи оригинални научни, научно-приложни или приложни изследвания, следва да представят убедително извършената изследователска работа. Измамни или съзнателно неточни твърдения представляват неетично поведение и са неприемливи.

Достъп до данните и съхраняването им

Авторите трябва да бъдат в състояние при необходимост да представят първичните данни от изследването, които се съхраняват като доказателствен материал, както и ясно да формулират и задълбочено да обосноват приносите. Представянето на резултатите от изследването трябва да позволява цитирането им и коректното им използване.

Оригиналност и плагиатство

Авторите трябва да публикуват резултати от оригинални изследвания. Ако са използвали резултати на други автори, те трябва да се цитират по подходящ начин. Плагиатството под различни форми – от копиране или перифразиране на значителни части от друга публикация (без основание) до обявяване на резултати от чужди изследвания като собствени, не се допуска. Плагиатството във всичките му форми представлява неетично поведение при публикуване и е неприемливо.

Многократно публикуване

Авторите е недопустимо да представят един и същи доклад за участие и в други конференции. Авторът не трябва да представя едни и същи резултати от проведено изследване в повече от един доклад. Многократното публикуване представлява неетично поведение при публикуване и е неприемливо.

Позоваване на източници

Авторите трябва да цитират публикации, които са използвани при провеждане на изследването. Информацията, получена в разговор, кореспонденция или дискусия с трети страни, не трябва да се включва без изрично писмено разрешение от източника.

Авторство на доклада

Резултати от колективни изследвания е недопустимо да се представят като индивидуални разработки.

Опасности за хора и животни

Ако изследванията са свързани с използването на хора и/или животни, авторът трябва да гарантира спазването на съответните законови и институционални изисквания за безопасност.

Допуснати грешки в представените доклади

Когато автор открие значителна грешка или неточност в своя представен доклад, той е длъжен незабавно да уведоми научния комитет и с негово съдействие да изтегли или коригира доклада си.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЕЦЕНЗЕНТИТЕ

Бързина

Всеки избран за рецензент, който е некомпетентен да рецензира представеното изследване в доклада или не може бързо да го оцени, следва да уведоми научния комитет и да се самоизключи от процеса на рецензиране.

Поверителност

Всички доклади, представени за рецензиране, трябва да бъдат третирани като поверителни документи. Те не трябва да бъдат показвани или обсъждани с други лица, с изключение на упълномощените от научния комитет.

Изисквания за обективност

Оценките следва да бъдат поставяни обективно. Лична критика към автора се счита за неуместна. Рецензентите трябва да изразяват мнението си ясно и с подкрепящи аргументи.

Позоваване на източници

Всяко позоваване на източници на информация или аргумент, следва да бъде придружено от съответното цитиране. Рецензентът трябва да информира автора(ите) относно необходимостта от коригиране на доклада при наличие на прилики или припокриване на доклада с други публикации.

Разкриване и предотвратяване на конфликт на интереси

Непубликувани доклади не трябва да се използват от рецензента в собствени изследвания без изричното писмено съгласие на автора. Поверителна информация или идеи, получени в процеса на рецензиране, да не се използва за лична изгода. Рецензентите не трябва да са в конфликт на интереси с авторите на рецензираните доклади.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАУЧНИЯ КОМИТЕТ

Решения за публикуване

Публикуването на доклад в Сборника с научни трудове на ММКУУУ “ИИКБ” се извършва след задължително рецензиране с положителна оценка и решение на научния комитет на конференцията. Така се осигурява качество и научност на публикуваните в Сборника с научни трудове доклади. Целта е постигането на съгласие относно изискванията за очакваното етично поведение на всички страни, участващи в акта на публикуване: автор, рецензент, издател и общество.

Честна оценка

Представените доклади се оценяват по тяхното интелектуално съдържание без оглед на раса, пол, сексуална ориентация, религиозни убеждения, етническа принадлежност, гражданство или политическа пристрастност на авторите. Оценката на рецензирания доклад трябва да е обоснована. При необоснована оценка научния комитет може да възложи повторното рецензиране на представен доклад от друг рецензент.

Конфиденциалност

Всеки член на научния комитет по целеъобразност не трябва да разкриват никаква информация относно представен доклад на никой друг освен съответния автор, потенциалните рецензенти и издател, ако е необходимо.

Разкриване и предотвратяване на конфликт на интереси

Всеки член на научния комитет на ММКУУУ “ИИКБ” не трябва да използва в собствени публикации и за лична изгода научноизследователски и приложни разработки от предоставените, но непубликувани материали, без изричното писмено съгласие на съответните автори. Членовете на научния комитет на ММКУУУ “ИИКБ” не трябва да са в конфликт на интереси с авторите и рецензентите на представените доклади.

Участие и сътрудничество в разследване на оплаквания

Когато са подадени оплаквания от етичен характер относно представен или публикуван доклад, научния комитет, съвместно с издателя, основателно трябва да вземе съответни мерки. Тези мерки включват свързване с автора на доклада, като се отдаде дължимото внимание на съответната жалба или претенции, но може допълнително да се включат съобщения до съответните институции и научноизследователските организации и ако жалбата бъде уважена, то подходящите мерки могат да бъдат публикуването на корекции, изтегляне на материала, изразяване на безпокойство или друго действие. Всеки акт на неетично поведение при публикуване трябва да се разгледа, дори и ако е установен години след публикацията.