Тази конференция е част от научните събития на „Дни на науката“ на ТУ-София
This conference is part of the scientific events of the “Days of Science” at TU-Sofia

Почетно председателство

проф. дн. инж. Иван Кралов – Ректор на Технически университет – София

Даниел Парушев – Председател на Национално представителство на студентските съвети в Република България (НПСС)

проф. дтн. инж. Иван Ячев – Председател на Федерацията на научно-техническите съюзи в България (ФНТС)

Организационен комитет

Председател: доц. д-р инж. О. Маринов

Заместник-председател: Йоана Атанасова – студент – Председател на Студентски съвет при ТУ-София

Заместник-председател: д-р инж. Кремена Деделянова – Заместник-председател на ФНТС и Председател на Комисията за работа с младежта към УС на ФНТС

Заместник-председател: Ангел Стойков – Съветник по НПД на НПСС

Организационен секретар: маг. инж. Живко Русев – докторант

доц. д-р инж. Димитър Дичев
Божидара Панайотова – Председател на локална група ESTIEM – София
Димитър Кендименов – регионален координатор за балкански регион ESTIEM
гл. ас. д-р Мартин Истатков
асистент маг. инж. Десислав Иванов
асистент маг. инж. Тобия Карагьозов
гл. ас. д-р Георги Цочев
Ерика Йорданова – Секретар на Студентски съвет
Боряна Патеркова – Заместник-председател по учебна дейност на Студентски съвет
Пламен Керелски – студент

Научен комитет

Председател: Проф. д-р инж. Светослав Велев

Членове:
гл.ас. д-р Борислав Ганев
гл. ас. д-р Божидар Джуджев
доц. д-р Галя Маринова
доц. д-р инж. Гергана Христова
доц. д-р инж. Григор Стамболов
проф. д-р инж. Димитър Дамянов
проф. д-р инж. Димчо Чакърски
доц. д-р инж. Димитър Дичев
доц. д-р Дурхан Салиев
доц. д-р Евгени Димитров
доц. д-р Иво Драганов
доц. д-р Йоана Павлова
доц. д-р инж. Калин Димитров
доц. д-р Кирил Късев
проф. д-р Михаил Тодоров
доц. д-р Методи Георгиев
доц. д-р Марин Жилевски
доц. д-р Николай Павлов
доц. д-р инж. Николай Хинов
доц. д-р Николина Петкова
доц. д-р инж. Олег Панагиев
доц. д-р Радостина Попова-Терзийска
доц. д-р Ралица Димитрова
доц. д-р инж. Румяна Илиева
доц. д-р Светлана Борисова
доц. д-р Станислава Ковачева
доц. д-р инж. Тереза Тодорова
доц. д-р Цоньо Славов

Организационен екип – ESTIEM

Спонсори 2021: